EF Guideline
รู้จักเครื่องมือ ล็อกอิน

เครื่องมือสร้างแผนกิจกรรม

เพื่อเสริมสร้างทักษะสมอง EF สำหรับเด็กปฐมวัย

ตามแบบ EF Guideline เครื่องมือวิเคราะห์เพื่อออกแบบ “การจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF” สำหรับครูปฐมวัย

แผนกิจกรรม: การไหว้

ระดับชั้น/ช่วงวัย: 3-5 ปี     เวลา: 20 นาที


หากต้องการเซฟเป็นไฟล์ PDF ให้กดปุ่มแล้วเลือก Save to PDF แทนที่จะเลือกเครื่องพิมพ์


สร้างโดย: นางวัลยา ศิลาเงิน | เมื่อ: 18-03-2022 12:31

ส่วนที่ 1 เป้าหมาย

ข้อ 1 จุดมุ่งหมาย

เพื่อสร้างเจตคติ (Attitude)

การรู้จักวิธีการไหว้ที่ถูกต้อง การรู้คุณค่าของตนเอง ภูมิใจในความเป็นวัฒนธรรมไทย

เพื่อให้ได้เนื้อหาความรู้ (Knowledge)

รู้จักวิธีการไหว้ที่สวยงามและถูกวิธี

เพื่อให้ได้ทักษะ (Skill)

การสังเกต

เพื่อให้นำไปปฏิบัติได้ (Action)

การไหว้แบบยืนให้ยืนเท้าชิดแล้วโค้งตัวลงให้อ่อนน้อม

เพื่อให้เกิดความคิดรวบยอด (Concept)

การไหว้ที่ถูกต้อง

ข้อ 2 ความคิดหลักในการออกแบบ

ให้เด็กเรียนรู้:

การรู้จักวิธีการไหว้ที่ถูกต้องและสวยงาม การไหว้เป็นการทักทายของวัฒนธรรมไทย

ผ่านกิจกรรม:

เด็กได้ปฏิบัติจริง มีการถามตอบโดยครูนำคำถามแฝงคำตอบไปในตัว

ข้อ 3 มุ่งสร้างเสริม EF ในด้านต่างๆ

ทักษะพื้นฐาน: จำเพื่อใช้งาน

ทักษะกำกับตนเอง: จดจ่อใส่ใจ

ทักษะปฏิบัติ: ริเริ่มและลงมือทำ

โดยให้เด็กได้รับการพัฒนา EF ผ่านโอกาสต่างๆ ดังนี้: ได้คิด ได้สงสัย ได้สังเกต ได้ลงมือทำ ได้แสดงความคิดเห็น และวิเคราะห์ผลการทำงานของตนเอง ได้เรียนรู้ผ่านกิจวัตรประจำวัน ได้เรียนรู้ผ่านการบูรณาการประสาทสัมผัสทั้งห้า รวมทั้งระบบเอ็นข้อต่อและระบบการทรงตัว ได้ฝึกทักษะด้านอารมณ์และสังคม; เข้าใจตนเองและผู้อื่น จัดการอารมณ์ตนเองและความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ ได้ฝึกการจดจ่อใส่ใจ ได้ลองผิดลองถูก ได้เรียนรู้ผ่านการเล่น

ข้อ 4 พัฒนาการ 4 ด้าน (ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา)

ร่างกาย

การไหว้เป็นการพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก

อารมณ์-จิตใจ

เด็กมีความสุขและสนุก เมื่อได้ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อน

สังคม

การที่เด็กได้รู้จักการไหว้และได้ปฏิบัตินั้นสามารถทำให้เด็กเข้าสังคมได้อย่างมีสุข

ข้อ 5 พฤติกรรมเด็กที่คาดหวัง (Expected Behavior)

เป็นเด็กดีและเข้ากับสังคมได้อย่างมีสุข


ส่วนที่ 2 กิจกรรม

ข้อ 6 ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์เดิมของเด็กที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ในเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้าง

การได้เรียนรู้วัฒนธรรมของไทย

ข้อ 7 ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ใหม่ / ความท้าทายที่ต้องการให้เกิดในกิจกรรม เป็นอย่างไร

การไหว้เมื่อเจอหน้า การเล่นบทบาทสมมุติ

ข้อ 8-9 ขั้นตอน / กระบวนการ และวัตถุประสงค์

ขั้นที่ การดำเนินการ วัตถุประสงค์
1 การไหว้ที่ถูกต้อง เพื่อให้เด็กได้รู้จักการไหว้
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน จดจ่อใส่ใจ ริเริ่มและลงมือทำ
2 การเรียนรู้วัฒนธรรมของไทย เพื่อให้เด็กได้รู้จักการไหว้เป็นการทักทายของคนไทย และการทำความเคารพผู้ใหญ่ใช้การไหว้เป็นหลัก
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน จดจ่อใส่ใจ ริเริ่มและลงมือทำ

ข้อ 10 สื่อ/อุปกรณ์

สำหรับครู:

นำสื่อรูปภาพเกี่ยวกับมารยาทในการทำความเคารพผู้ใหญ่มาให้เด็กดู ครูแนะนำนวิธีการไหว้ที่ถูกต้อง

สำหรับเด็ก:

ให้เด็กดูและฟังรูปภาพที่ครูบรรยายแนะนำให้ฟัง ให้เด็กฝึกการไหว้ตามครูทำแบบอย่างให้ดู

ข้อ 11 การจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะสมอง EF

การจัดสภาพแวดล้อมทางกาย:

นักเรียนสามารถไหว้ได้ถูกวิธี

การจัดสภาพแวดล้อมทางความคิด:

การเข้าสังคมได้ง่าย

การจัดสภาพแวดล้อมทางจิตใจ:

การเข้าสังคมได้อย่างมีความสุข