EF Guideline
รู้จักเครื่องมือ ล็อกอิน

เครื่องมือสร้างแผนกิจกรรม

เพื่อเสริมสร้างทักษะสมอง EF สำหรับเด็กปฐมวัย

ตามแบบ EF Guideline เครื่องมือวิเคราะห์เพื่อออกแบบ “การจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF” สำหรับครูปฐมวัย

แผนกิจกรรม: สวนผักหลังห้องเรียนบัวตอง

ระดับชั้น/ช่วงวัย: เตรียมความพร้อมเด็กที่มีความต้องการพิเศษ     เวลา: 30ืนาที นาที


หากต้องการเซฟเป็นไฟล์ PDF ให้กดปุ่มแล้วเลือก Save to PDF แทนที่จะเลือกเครื่องพิมพ์


สร้างโดย: ปิยะนันท์ ดวงต๋า | เมื่อ: 12-03-2022 12:09

ส่วนที่ 1 เป้าหมาย

ข้อ 1 จุดมุ่งหมาย

เพื่อสร้างเจตคติ (Attitude)

1.ดูแลต้นไม้ 2.ตวามรับผิดชอบ

เพื่อให้ได้เนื้อหาความรู้ (Knowledge)

1.ชื่อต้นไม้ 2.องค์ประกอบต้นไม้

เพื่อให้ได้ทักษะ (Skill)

1.กาคิด 2.การลงมือทำ 3.ความรับผิดชอบ

เพื่อให้นำไปปฏิบัติได้ (Action)

การลงมือทำ

เพื่อให้เกิดความคิดรวบยอด (Concept)

ความรับผิดชอบดูแลต้นไม้

ข้อ 2 ความคิดหลักในการออกแบบ

ให้เด็กเรียนรู้:

การดูแลต้นไม้

ผ่านกิจกรรม:

1.การปลูกต้นไม้ 2.การรดน้ำต้นไม้

ข้อ 3 มุ่งสร้างเสริม EF ในด้านต่างๆ

ทักษะพื้นฐาน: จำเพื่อใช้งาน ยั้งคิด ไตร่ตรอง

ทักษะกำกับตนเอง: จดจ่อใส่ใจ ควบคุมอารมณ์ ติดตาม ประเมินตนเอง

ทักษะปฏิบัติ: ริเริ่มและลงมือทำ วางแผน จัดระบบ ดำเนินการ

โดยให้เด็กได้รับการพัฒนา EF ผ่านโอกาสต่างๆ ดังนี้: ได้คิด ได้สงสัย ได้สังเกต ได้เลือก ตัดสินใจ วางแผน ได้ลงมือทำ ได้เรียนรู้ผ่านกิจวัตรประจำวัน ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ได้เรียนรู้ผ่านการบูรณาการประสาทสัมผัสทั้งห้า รวมทั้งระบบเอ็นข้อต่อและระบบการทรงตัว ได้ฝึกทักษะด้านอารมณ์และสังคม; เข้าใจตนเองและผู้อื่น จัดการอารมณ์ตนเองและความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ ได้ฝึกการจดจ่อใส่ใจ ได้ลองผิดลองถูก ได้เรียนรู้ผ่านการเล่น ได้แก้ปัญหา ได้รับแรงบันดาลใจ

ข้อ 4 พัฒนาการ 4 ด้าน (ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา)

ร่างกาย

การเคลื่อนไหวร่างกาย และใช้ประสาทสัมผัส

อารมณ์-จิตใจ

ฝึกสมาธิ จดจ่อ

สังคม

ทำกิจกรรมกับเพื่อนในห้อง

สติปัญญา

1.เรื่องต้นไม้ 2.การดูแลต้นไม้

ข้อ 5 พฤติกรรมเด็กที่คาดหวัง (Expected Behavior)

1.ความรับผิดชอบในการดูแลต้นไม้ ตามตารางการดูแลต้นไม้ ห้องเรียนบัวตอง


ส่วนที่ 2 กิจกรรม

ข้อ 6 ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์เดิมของเด็กที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ในเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้าง

ครูนำพาเด็ก รดน้ำต้นไม้หลังห้องเรียน

ข้อ 7 ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ใหม่ / ความท้าทายที่ต้องการให้เกิดในกิจกรรม เป็นอย่างไร

เมื่อรดน้ำต้นไม้แล้ว การดูแล เช่น ดึงวัชพืช ใส่ปู๋ย และต้องดูแลตามตารางการดูแลต้นไม้ของห้องเรียนบ้วตองที่กำหนดไว้

ข้อ 8-9 ขั้นตอน / กระบวนการ และวัตถุประสงค์

ขั้นที่ การดำเนินการ วัตถุประสงค์
1 1.เตรียมดิน 2.ดินลงถุงปลูก 3.นำต้นไม้ลงถุง 4.รดน้ำ 5.นำบัวรดน้ำใส่น้ำทึ่ก๊อกน้ำ 6.รดน้ำต้นไม้ทุกต้น 7.เก็บบัวรดน้ำเข้าที่ 1.ฝึกความมีวินัย ความรับผิดชอบ 2.ฝึกสมาธิ 3.ฝึกการใข้ประสาทสัมผัส
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน ยั้งคิด ไตร่ตรอง จดจ่อใส่ใจ ควบคุมอารมณ์ ติดตาม ประเมินตนเอง ริเริ่มและลงมือทำ วางแผน จัดระบบ ดำเนินการ
2
สร้างเสริม EF ด้าน:
3
สร้างเสริม EF ด้าน:
4
สร้างเสริม EF ด้าน:
5
สร้างเสริม EF ด้าน:
6
สร้างเสริม EF ด้าน:
7
สร้างเสริม EF ด้าน:

ข้อ 10 สื่อ/อุปกรณ์

สำหรับครู:

1.ดิน 2.ถุงปลูก 3.ต้นไม้ 4.ส้อมมือ 5.บัวรดน้ำ

สำหรับเด็ก:

1.ดิน 2.ถุงปลูก 3.ต้นไม้ 4.ส้อมมือ 5.บัวรดน้ำ

ข้อ 11 การจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะสมอง EF

การจัดสภาพแวดล้อมทางกาย:

จัดสถานที่หลังห้องเรียนบัวตอง

การจัดสภาพแวดล้อมทางความคิด:

แจ้งผังตารางกิจกรรมให้ทุกคนทราบ

การจัดสภาพแวดล้อมทางจิตใจ:

จัดขอบเขตการทำสวนหลังห้องเรียนบัวตอง