EF Guideline
รู้จักเครื่องมือ ล็อกอิน

เครื่องมือสร้างแผนกิจกรรม

เพื่อเสริมสร้างทักษะสมอง EF สำหรับเด็กปฐมวัย

ตามแบบ EF Guideline เครื่องมือวิเคราะห์เพื่อออกแบบ “การจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF” สำหรับครูปฐมวัย

แผนกิจกรรม: เสริมประสบการณ์

ระดับชั้น/ช่วงวัย: อนุบาลปฐมวัย     เวลา: 15 นาที


หากต้องการเซฟเป็นไฟล์ PDF ให้กดปุ่มแล้วเลือก Save to PDF แทนที่จะเลือกเครื่องพิมพ์


สร้างโดย: นางสาวสุปราณี โหรสกุล | เมื่อ: 18-03-2022 15:26

ส่วนที่ 1 เป้าหมาย

ข้อ 1 จุดมุ่งหมาย

เพื่อให้ได้เนื้อหาความรู้ (Knowledge)

1.ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวรูปร่างลักษณธของกบได้ 2.ออกเสียงคำศัพท์ ร่วมสนทนากับครูและเพื่อได้้

ข้อ 2 ความคิดหลักในการออกแบบ

ให้เด็กเรียนรู้:

1.เด็กสนุกกับภาษา เรื่องราว บทกลอน คำคล้องจอง และเพลงต่างๆ

ผ่านกิจกรรม:

ครูพาเด็กร้องเพลง "กบ"และสมมุติเป็นกบกระโดดไปรอบๆห้อง

ข้อ 3 มุ่งสร้างเสริม EF ในด้านต่างๆ

ทักษะพื้นฐาน: ยั้งคิด ไตร่ตรอง

ทักษะกำกับตนเอง: จดจ่อใส่ใจ

ทักษะปฏิบัติ: ริเริ่มและลงมือทำ

โดยให้เด็กได้รับการพัฒนา EF ผ่านโอกาสต่างๆ ดังนี้: ได้ลงมือทำ

ข้อ 4 พัฒนาการ 4 ด้าน (ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา)

ร่างกาย

การเคลื่อนไหวอย่างคล่องแคล้ว

ข้อ 5 พฤติกรรมเด็กที่คาดหวัง (Expected Behavior)

เด็กรู้จักคิดและแก้ปัญหาร่วมกับเพื่อน


ส่วนที่ 2 กิจกรรม

ข้อ 6 ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์เดิมของเด็กที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ในเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้าง

เด็กทำเสียงกบ และกระโดดแบบกบได้

ข้อ 7 ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ใหม่ / ความท้าทายที่ต้องการให้เกิดในกิจกรรม เป็นอย่างไร

เด้กสามารถร้องเพลงได้

ข้อ 8-9 ขั้นตอน / กระบวนการ และวัตถุประสงค์

ขั้นที่ การดำเนินการ วัตถุประสงค์
1 ครูพาเด็กร้องเพลง กบ และกระโดดไปรอบๆห้อง เพื่อให้กล้าแสดงออก
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน ติดตาม ประเมินตนเอง ริเริ่มและลงมือทำ

ข้อ 10 สื่อ/อุปกรณ์

สำหรับครู:

เพลง

สำหรับเด็ก:

ตัวเด็ก

ข้อ 11 การจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะสมอง EF

การจัดสภาพแวดล้อมทางกาย:

ท่าทาง

การจัดสภาพแวดล้อมทางความคิด:

เด็กทำท่าทางประกอบเพลง

การจัดสภาพแวดล้อมทางจิตใจ:

สนุกสนาน