EF Guideline
รู้จักเครื่องมือ ล็อกอิน

เครื่องมือสร้างแผนกิจกรรม

เพื่อเสริมสร้างทักษะสมอง EF สำหรับเด็กปฐมวัย

ตามแบบ EF Guideline เครื่องมือวิเคราะห์เพื่อออกแบบ “การจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF” สำหรับครูปฐมวัย

แผนกิจกรรม: เคลื่อนไหวและจังหวะ ประกอบเพลง นกสำลักควัน

ระดับชั้น/ช่วงวัย: อ.1 (2-3 ขวบ)     เวลา: 20 นาที


หากต้องการเซฟเป็นไฟล์ PDF ให้กดปุ่มแล้วเลือก Save to PDF แทนที่จะเลือกเครื่องพิมพ์


สร้างโดย: พนมวรรณ คาดพันโน | เมื่อ: 25-03-2022 12:14

ส่วนที่ 1 เป้าหมาย

ข้อ 1 จุดมุ่งหมาย

เพื่อสร้างเจตคติ (Attitude)

เห็นความสำคัญของอากาศบริสุทธิ์ ไร้ควันบุหรี่

เพื่อให้ได้เนื้อหาความรู้ (Knowledge)

รู้จักการเคลื่อนไหวเข้าจังหวะ พิษภัยของบุหรี่ ศัพท์ต่าง ๆ จากเนื้อเพลง ท่าทางประกอบเพลง

เพื่อให้ได้ทักษะ (Skill)

การเคลื่อนไหว การทำท่าประกอบเพลง

เพื่อให้นำไปปฏิบัติได้ (Action)

เคลื่อนไหว แสดงท่าทางประกอบเพลง

เพื่อให้เกิดความคิดรวบยอด (Concept)

การเคลื่อนไหวประกอบจังหวะ อากาศบริสุทธิ์สำคัญต่อสุขภาพ

ข้อ 2 ความคิดหลักในการออกแบบ

ให้เด็กเรียนรู้:

ทักษะสมอง EF ด้านความจำเพื่อใช้งาน การจดจ่อใส่ใจ ริเริ่มลงมือทำ ผ่านกิจกรรม เคลื่อนไหวและจังหวะ ผ่านเพลง นกสำลักควัน

ผ่านกิจกรรม:

เคลื่อนไหว และจังหวะ ประกอบเพลง นกสำลักควัน

ข้อ 3 มุ่งสร้างเสริม EF ในด้านต่างๆ

ทักษะพื้นฐาน: จำเพื่อใช้งาน

ทักษะกำกับตนเอง: จดจ่อใส่ใจ ควบคุมอารมณ์ ติดตาม ประเมินตนเอง

ทักษะปฏิบัติ: ริเริ่มและลงมือทำ มุ่งเป้าหมาย

โดยให้เด็กได้รับการพัฒนา EF ผ่านโอกาสต่างๆ ดังนี้: ได้คิด ได้สงสัย ได้สังเกต ได้ลงมือทำ ได้แสดงความคิดเห็น และวิเคราะห์ผลการทำงานของตนเอง ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ได้เรียนรู้ผ่านการบูรณาการประสาทสัมผัสทั้งห้า รวมทั้งระบบเอ็นข้อต่อและระบบการทรงตัว ได้ฝึกทักษะด้านอารมณ์และสังคม; เข้าใจตนเองและผู้อื่น จัดการอารมณ์ตนเองและความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ ได้ฝึกการจดจ่อใส่ใจ

ข้อ 4 พัฒนาการ 4 ด้าน (ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา)

ร่างกาย

พัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ มัดเล็ก

อารมณ์-จิตใจ

เพลิดเพลิน สนุกสนาน

สังคม

ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อน ๆ ได้

สติปัญญา

จดจำท่าทางประกอบเนื้อหาเพลง จดจำคำศัพ์ เนื้อหาเพลง

ข้อ 5 พฤติกรรมเด็กที่คาดหวัง (Expected Behavior)

เด็กสามารถเคลื่อนไหวและทำท่าประกอบได้อย่างถูกต้อง ตรงจังหวะ


ส่วนที่ 2 กิจกรรม

ข้อ 6 ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์เดิมของเด็กที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ในเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้าง

จังหวะ การขยับเนื้อตัว ร่างกาย เคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะ

ข้อ 7 ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ใหม่ / ความท้าทายที่ต้องการให้เกิดในกิจกรรม เป็นอย่างไร

ท่าทางประกอบเพลงนกสำลักควัน

ข้อ 8-9 ขั้นตอน / กระบวนการ และวัตถุประสงค์

ขั้นที่ การดำเนินการ วัตถุประสงค์
1 เตรียมความพร้อมของเด็ก เพื่อให้เด็กมีสมาธิในการทำกิจกรรม
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน จดจ่อใส่ใจ ริเริ่มและลงมือทำ
2 อ่านเนื้อเพลงให้เด็กฟังและให้เด็กอ่านตามครู ครูร้องเพลงให้เด็กฟัง ๒ รอบ เพื่อให้เด็กร้องเพลงได้
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน จดจ่อใส่ใจ ควบคุมอารมณ์ ริเริ่มและลงมือทำ
3 ครูสาธิทำท่าทางประกอบเพลงให้เด็กดูก่อนและเด็กทำตามครู เด็กจำท่าทางและแสดงท่าทางได้
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน จดจ่อใส่ใจ ริเริ่มและลงมือทำ
4 ครูเปิดเพลงเบาๆเด็กและครูแสดงท่าทางประกอบเพลงร่วมกัน เด็กได้แสดงออกท่าทางประกอบเพลงและเนื้อร้อง
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน จดจ่อใส่ใจ ริเริ่มและลงมือทำ
5 ครูและเด็กร่วมกันสนทนาโต้ตอบเกี่ยวท่าทางและเนื้อหาเพลงความรู้สึก เด็กบอกความรู้สึกตนเองเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำ
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน ยั้งคิด ไตร่ตรอง จดจ่อใส่ใจ ควบคุมอารมณ์ ติดตาม ประเมินตนเอง ริเริ่มและลงมือทำ มุ่งเป้าหมาย

ข้อ 10 สื่อ/อุปกรณ์

สำหรับครู:

เพลงนกสำลักควัน แผ่นชีดี

สำหรับเด็ก:

ครู เพลงนกสำลักควัน

ข้อ 11 การจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะสมอง EF

การจัดสภาพแวดล้อมทางกาย:

จัดพื้นที่ให้เหมาะสมกับจำนวนเด็ก

การจัดสภาพแวดล้อมทางความคิด:

สร้างความคุ้นเคยโดยผ่านกิจกรรมปรบมือเข้าจังหวะ

การจัดสภาพแวดล้อมทางจิตใจ:

ให้คำชื่นชมเเด็กเมื่อเด็กทำกิจกรรมได้