EF Guideline
รู้จักเครื่องมือ ล็อกอิน

เครื่องมือสร้างแผนกิจกรรม

เพื่อเสริมสร้างทักษะสมอง EF สำหรับเด็กปฐมวัย

ตามแบบ EF Guideline เครื่องมือวิเคราะห์เพื่อออกแบบ “การจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF” สำหรับครูปฐมวัย

แผนกิจกรรม: สุรา...อันตราย

ระดับชั้น/ช่วงวัย: 2-3 ขวบ     เวลา: 30 นาที นาที


หากต้องการเซฟเป็นไฟล์ PDF ให้กดปุ่มแล้วเลือก Save to PDF แทนที่จะเลือกเครื่องพิมพ์


สร้างโดย: นางเกตแก้ว สายพฤกษ์ | เมื่อ: 25-03-2022 14:38 | แก้ไขล่าสุดเมื่อ: 25-03-2022 16:04

ส่วนที่ 1 เป้าหมาย

ข้อ 1 จุดมุ่งหมาย

เพื่อให้ได้เนื้อหาความรู้ (Knowledge)

โทษของการดื่มสุรา

เพื่อให้นำไปปฏิบัติได้ (Action)

ปลูกจิตสำนึกการไม่ดื่มสุรา

ข้อ 2 ความคิดหลักในการออกแบบ

ให้เด็กเรียนรู้:

การดื่มสุราเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ผ่านกิจกรรม:

เสริมประสบการณ์ เรื่องสุรา..อันตรายผ่านเพลงกระจง ก้ง ก๊ง

ข้อ 3 มุ่งสร้างเสริม EF ในด้านต่างๆ

ทักษะพื้นฐาน: จำเพื่อใช้งาน

ทักษะกำกับตนเอง: จดจ่อใส่ใจ

ทักษะปฏิบัติ:

โดยให้เด็กได้รับการพัฒนา EF ผ่านโอกาสต่างๆ ดังนี้: ได้แสดงความคิดเห็น และวิเคราะห์ผลการทำงานของตนเอง ได้ฝึกการจดจ่อใส่ใจ ได้รับแรงบันดาลใจ

ข้อ 4 พัฒนาการ 4 ด้าน (ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา)

อารมณ์-จิตใจ

เพื่อความเพลิดเพลิน

สติปัญญา

รู้คิดและการปฏิบัติตน

ข้อ 5 พฤติกรรมเด็กที่คาดหวัง (Expected Behavior)

เด็กๆไม่ควรดื่มสุรา เด็กบอกได้ว่าการดื่มสุราไม่ดีต่อร่างกาย


ส่วนที่ 2 กิจกรรม

ข้อ 6 ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์เดิมของเด็กที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ในเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้าง

เด็กรู้ว่าการดื่มสุราทำให้เมา สามารถบอกได้ว่าที่บ้านมีใครดื่มสุราไหม

ข้อ 7 ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ใหม่ / ความท้าทายที่ต้องการให้เกิดในกิจกรรม เป็นอย่างไร

เด็กๆนำเรื่องราวที่ได้เรียนรู้กลับไปเล่าให้พ่อแม่ฟังได้

ข้อ 8-9 ขั้นตอน / กระบวนการ และวัตถุประสงค์

ขั้นที่ การดำเนินการ วัตถุประสงค์
1 ให้เด็กๆทำที่ตามคำบอก -ใครได้ยินเสียงคุณครูจับหู -ใครได้ยินเสียงคุณครูจับจมูก เตรียมตัวเข้าสู่บทเรียน
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน จดจ่อใส่ใจ ควบคุมอารมณ์ ริเริ่มและลงมือทำ
2 ครูพูดคุยเกี่ยวกับการดื่มสุราว่ามีผลกับร่างกายเราอย่างไร โดยผ่านการอ่านนิทานเรื่อง"เกิดอะไรขึ้น" เพื่อให้เด็กรู้จักโทษของการดื่มสุรา
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน จดจ่อใส่ใจ
3 ครูถามเด็กๆว่าพ่อแม่ใครดื่มสุราบ้าง,ดื่มแล้วเป็นยังไงจากนั้น ให้อาสาสมัครออกมาเล่าประสบการณ์ให้เพื่อนและครูฟังอีกครั้ง ฝึกการกล้าแสดงออก
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน จดจ่อใส่ใจ ริเริ่มและลงมือทำ
4 ครูเปิดเพลง กระจง ก่ง ก๊ง ให้เด็กๆฟัง เพลิดเพลินกับเนื้อหาเพลง
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน จดจ่อใส่ใจ
5 สรุปประเมินผลกิจกรรม -ครูอ่นนิทานเรื่องอะไร -เราฟังเพลงอะไร -สุ่มถามเด็กๆจำเรื่องราวได้ไหม เพื่อให้รู้ว่าเด็กๆเข้าใจเนื้อหานิทานและเพลงหรือไม่
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน จดจ่อใส่ใจ มุ่งเป้าหมาย

ข้อ 10 สื่อ/อุปกรณ์

สำหรับครู:

-คอมพิวเตอร์ -ซีดี เพลง -ขวดสุรา,ขวดเบียร์ -หนังสือเรื่องเกิดอะไรขึ้น

สำหรับเด็ก:

เพลง

ข้อ 11 การจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะสมอง EF

การจัดสภาพแวดล้อมทางกาย:

สำรวจความพร้อมของตัวเด็กโดยให้เด็กได้ทำกิจวัตรส่าวตัวให้เสร็จก่อนเข้าสู่กิจกรรม

การจัดสภาพแวดล้อมทางความคิด:

จัดมุมประสบการณ์โดยการนำขวดสุรา,ขวดเบียร์

การจัดสภาพแวดล้อมทางจิตใจ:

ให้เด็กมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น