EF Guideline
รู้จักเครื่องมือ ล็อกอิน

เครื่องมือสร้างแผนกิจกรรม

เพื่อเสริมสร้างทักษะสมอง EF สำหรับเด็กปฐมวัย

ตามแบบ EF Guideline เครื่องมือวิเคราะห์เพื่อออกแบบ “การจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF” สำหรับครูปฐมวัย

แผนกิจกรรม: การร่อนทราย

ระดับชั้น/ช่วงวัย: อนุบาล 3 ขวบ     เวลา: 20 นาที นาที


หากต้องการเซฟเป็นไฟล์ PDF ให้กดปุ่มแล้วเลือก Save to PDF แทนที่จะเลือกเครื่องพิมพ์


สร้างโดย: รำไพวรรณ อินเทพ | เมื่อ: 31-03-2022 16:52

ส่วนที่ 1 เป้าหมาย

ข้อ 1 จุดมุ่งหมาย

เพื่อสร้างเจตคติ (Attitude)

มีความรับชอบ มีนิสัยรักความสะอาด

เพื่อให้ได้เนื้อหาความรู้ (Knowledge)

วิธีการจับกระชอน การร่อนทราย

เพื่อให้ได้ทักษะ (Skill)

การใช้มือในการจับกระชอนร่อนทราย

เพื่อให้นำไปปฏิบัติได้ (Action)

สามารถร่อนทรายได้ถูกวิธีและตามข้้นตอน

เพื่อให้เกิดความคิดรวบยอด (Concept)

สามารถใช้มือในการร่อนทรายได้

ข้อ 2 ความคิดหลักในการออกแบบ

ให้เด็กเรียนรู้:

เด็กเรียนรู้วิธีการจับกระชอนร่อนทราย

ผ่านกิจกรรม:

การร่อนทราย

ข้อ 3 มุ่งสร้างเสริม EF ในด้านต่างๆ

ทักษะพื้นฐาน: จำเพื่อใช้งาน ยั้งคิด ไตร่ตรอง ยืดหยุ่นความคิด

ทักษะกำกับตนเอง: จดจ่อใส่ใจ ควบคุมอารมณ์ ติดตาม ประเมินตนเอง

ทักษะปฏิบัติ: ริเริ่มและลงมือทำ วางแผน จัดระบบ ดำเนินการ มุ่งเป้าหมาย

โดยให้เด็กได้รับการพัฒนา EF ผ่านโอกาสต่างๆ ดังนี้: ได้คิด ได้สงสัย ได้สังเกต ได้เลือก ตัดสินใจ วางแผน ได้ลงมือทำ ได้แสดงความคิดเห็น และวิเคราะห์ผลการทำงานของตนเอง ได้เรียนรู้ผ่านกิจวัตรประจำวัน ได้เรียนรู้ผ่านการบูรณาการประสาทสัมผัสทั้งห้า รวมทั้งระบบเอ็นข้อต่อและระบบการทรงตัว ได้ฝึกทักษะด้านอารมณ์และสังคม; เข้าใจตนเองและผู้อื่น จัดการอารมณ์ตนเองและความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ ได้ฝึกการจดจ่อใส่ใจ ได้ลองผิดลองถูก ได้เรียนรู้ผ่านการเล่น ได้แก้ปัญหา ได้รับแรงบันดาลใจ

ข้อ 4 พัฒนาการ 4 ด้าน (ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา)

ร่างกาย

กล้ามเนื้อมัดเล็ก การจับถาดและการประสานสัมพันธ์มือ ตา กล้ามเนื้อมัดใหญ่ การใช้มือจับถาดแล้วเดินไปทำงานบนเสื่อของตนเอง

อารมณ์-จิตใจ

มีสมาธิจดจ่อในงานที่ทำ ควบคุมอารมณ์ของตนเองได้

สังคม

เคารพสิทธิ์ของตนเองและผู้อื่น ทำงานร่วมกับเพื่อนได้

สติปัญญา

รู้จักแก้ปัญหาขณะทำงาน รู้จักคิดวางแผนการทำงาน

ข้อ 5 พฤติกรรมเด็กที่คาดหวัง (Expected Behavior)

เด็กสามารถร่อนทรายได้ตามขั้นตอนได้ด้วยตนเอง


ส่วนที่ 2 กิจกรรม

ข้อ 6 ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์เดิมของเด็กที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ในเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้าง

เด็กเคยเห็นและรู้จักอุปกรณ์ในการร่อนทราย

ข้อ 7 ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ใหม่ / ความท้าทายที่ต้องการให้เกิดในกิจกรรม เป็นอย่างไร

เด็กสามารใช้มือจับกระชอนร่อนทรายได้

ข้อ 8-9 ขั้นตอน / กระบวนการ และวัตถุประสงค์

ขั้นที่ การดำเนินการ วัตถุประสงค์
1 ครูบอกชื่อสื่อและแนะนำอุปกรณ์ในการร่อนทรายให้เด็กฟังและดู เด็กรู้ชื่อสื่อ และอุปกรณ์ในการร่อนทราย
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน จดจ่อใส่ใจ ควบคุมอารมณ์ ริเริ่มและลงมือทำ วางแผน จัดระบบ ดำเนินการ มุ่งเป้าหมาย
2 ครูสาธิตขันตอนและวิธีการร่อนทรายให้เด็กดู เด็กทราบขั้นตอนและวิธีการร่อนทรายที่ถูกต้อง
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน ยั้งคิด ไตร่ตรอง ยืดหยุ่นความคิด จดจ่อใส่ใจ ควบคุมอารมณ์ ริเริ่มและลงมือทำ วางแผน จัดระบบ ดำเนินการ มุ่งเป้าหมาย
3 เด็กลงมือร่อนทรายด้วยตนเอง เด็กเกิดทักษะการเรียนรู้ถึงวิธีขั้นตอนในการร่อนทราย
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน ยั้งคิด ไตร่ตรอง ยืดหยุ่นความคิด จดจ่อใส่ใจ ควบคุมอารมณ์ ติดตาม ประเมินตนเอง ริเริ่มและลงมือทำ วางแผน จัดระบบ ดำเนินการ มุ่งเป้าหมาย

ข้อ 10 สื่อ/อุปกรณ์

สำหรับครู:

ถาดสี่เหลี่ยมผืนผ้า ถ้วยเซรามิคขนาด 3 นิ้ว กระชอนกว้าง 3 นิ้ว ทราย ลูกปัด แปรง เสื่อ

สำหรับเด็ก:

ถาดสี่เหลี่ยมผืนผ้า ถ้วยเซรามิคขนาด 3 นิ้ว กระชอนกว้าง 3 นิ้ว ทราย ลูกปัด แปรง เสื่อ ทีตักขยะเล็ก

ข้อ 11 การจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะสมอง EF

การจัดสภาพแวดล้อมทางกาย:

มีพื้นที่สำหรับทำกิจกรรมที่เหมาะสมกับเด็กมีความปลอดภัย

การจัดสภาพแวดล้อมทางความคิด:

เด็กได้เลือกและลงมือทำด้วยตนเอง

การจัดสภาพแวดล้อมทางจิตใจ:

ครูให้กำใจแกเด็กที่ยังทำไม่คล่อง ด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนและชมเด็กที่ทำได้คล่อง