EF Guideline
รู้จักเครื่องมือ ล็อกอิน

เครื่องมือสร้างแผนกิจกรรม

เพื่อเสริมสร้างทักษะสมอง EF สำหรับเด็กปฐมวัย

ตามแบบ EF Guideline เครื่องมือวิเคราะห์เพื่อออกแบบ “การจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF” สำหรับครูปฐมวัย

แผนกิจกรรม: กิจกรรมวิทยาศาสตร์

ระดับชั้น/ช่วงวัย: อนุบาล1     เวลา: 30 นาที


หากต้องการเซฟเป็นไฟล์ PDF ให้กดปุ่มแล้วเลือก Save to PDF แทนที่จะเลือกเครื่องพิมพ์


สร้างโดย: สุภัสสร10 | เมื่อ: 08-04-2022 14:24 | แก้ไขล่าสุดเมื่อ: 08-04-2022 14:31

ส่วนที่ 1 เป้าหมาย

ข้อ 1 จุดมุ่งหมาย

เพื่อให้ได้เนื้อหาความรู้ (Knowledge)

ขั้นตอนการเกิดฟอง

เพื่อให้ได้ทักษะ (Skill)

ด้านสติปัญญา

เพื่อให้นำไปปฏิบัติได้ (Action)

ลงมือปฏิบัติได้ด้วยตนเอง

เพื่อให้เกิดความคิดรวบยอด (Concept)

การเกิดฟองเกิดจากการที่น้ำมีปฏิริยาต่อสิ่งเร้าทำให้เกิดฟอง

ข้อ 2 ความคิดหลักในการออกแบบ

ให้เด็กเรียนรู้:

กระบวนการที่ทำให้เกิดฟอง

ผ่านกิจกรรม:

กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์

ข้อ 3 มุ่งสร้างเสริม EF ในด้านต่างๆ

ทักษะพื้นฐาน: ยั้งคิด ไตร่ตรอง ยืดหยุ่นความคิด

ทักษะกำกับตนเอง: จดจ่อใส่ใจ ควบคุมอารมณ์ ติดตาม ประเมินตนเอง

ทักษะปฏิบัติ: ริเริ่มและลงมือทำ มุ่งเป้าหมาย

โดยให้เด็กได้รับการพัฒนา EF ผ่านโอกาสต่างๆ ดังนี้: ได้คิด ได้สงสัย ได้สังเกต ได้เลือก ตัดสินใจ วางแผน ได้แสดงความคิดเห็น และวิเคราะห์ผลการทำงานของตนเอง ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ได้ฝึกการจดจ่อใส่ใจ ได้ลองผิดลองถูก ได้เรียนรู้ผ่านการเล่น ได้แก้ปัญหา

ข้อ 4 พัฒนาการ 4 ด้าน (ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา)

สติปัญญา

การคิดแก้ไขปัญหา การสังเกต/อธิบายสิ่งต่างๆ การคาดเดา/การคาดคะเน

ข้อ 5 พฤติกรรมเด็กที่คาดหวัง (Expected Behavior)

เด็กเกิดความสุขสนุกสนานในการทำกิจกรรมและลงมือปฏิบัติได้ด้วยตนเองโดยเป็นไปตามลำดับขั้นตอน


ส่วนที่ 2 กิจกรรม

ข้อ 6 ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์เดิมของเด็กที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ในเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้าง

การเปลี่ยนแปลงของน้ำ

ข้อ 7 ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ใหม่ / ความท้าทายที่ต้องการให้เกิดในกิจกรรม เป็นอย่างไร

กิจกรรมที่สนุกโดยเน้นการทดลองอย่างง่ายในตัวของกิจกรรมนี้

ข้อ 8-9 ขั้นตอน / กระบวนการ และวัตถุประสงค์

ขั้นที่ การดำเนินการ วัตถุประสงค์
1 อธิบายขั้นตอนในการทำ ให้เด็กได้ลงมือทำด้วยตนเองโดยไปตามลำดับขั้นตอน
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน ยืดหยุ่นความคิด จดจ่อใส่ใจ ควบคุมอารมณ์ ติดตาม ประเมินตนเอง ริเริ่มและลงมือทำ วางแผน จัดระบบ ดำเนินการ มุ่งเป้าหมาย
2 ครูแบ่งกลุ่มให้เด็กนั่งทำเป็นกลุ่ม ให้เด็กแต่ละกลุ่มรู้จักอุปกรณ์ด้วย
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน จดจ่อใส่ใจ ริเริ่มและลงมือทำ

ข้อ 10 สื่อ/อุปกรณ์

สำหรับครู:

อุปกรณ์ต่างๆ

สำหรับเด็ก:

แก้วน้ำ สี น้ำ หลอดขนาดต่างๆ น้ำยาล้างจาน สบู่

ข้อ 11 การจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะสมอง EF

การจัดสภาพแวดล้อมทางกาย:

เตรียมความพร้อมให้กับเด็ก

การจัดสภาพแวดล้อมทางความคิด:

กระตุ้นความสนใจ

การจัดสภาพแวดล้อมทางจิตใจ:

จัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดโปร่ง