EF Guideline
รู้จักเครื่องมือ ล็อกอิน

เครื่องมือสร้างแผนกิจกรรม

เพื่อเสริมสร้างทักษะสมอง EF สำหรับเด็กปฐมวัย

ตามแบบ EF Guideline เครื่องมือวิเคราะห์เพื่อออกแบบ “การจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF” สำหรับครูปฐมวัย

แผนกิจกรรม: เสริมประสบการณ์

ระดับชั้น/ช่วงวัย: อนุบาล 2     เวลา: 25นาที นาที


หากต้องการเซฟเป็นไฟล์ PDF ให้กดปุ่มแล้วเลือก Save to PDF แทนที่จะเลือกเครื่องพิมพ์


สร้างโดย: พิมพ์ชนก คุ้มแผน | เมื่อ: 08-04-2022 14:28

ส่วนที่ 1 เป้าหมาย

ข้อ 1 จุดมุ่งหมาย

เพื่อสร้างเจตคติ (Attitude)

ให้เด็กมีนิสัยรักความสะอาด รักษาสุขภาพตนเอง

เพื่อให้ได้ทักษะ (Skill)

การล้างมืออย่างถูกต้อง

เพื่อให้นำไปปฏิบัติได้ (Action)

ล้างมือตามขั้นตอนจนสะอาดทุกครั้งก่อนรับประะทานอาหาร

ข้อ 2 ความคิดหลักในการออกแบบ

ให้เด็กเรียนรู้:

การรักษาความสะอาดของร่างกาย

ผ่านกิจกรรม:

ผ่านกจิกรรมเสิรมประการณ์โดยเด็กลงมือปฏิบัติจริงเรื่องการล้างมือที่ถูกขั้นตอน

ข้อ 3 มุ่งสร้างเสริม EF ในด้านต่างๆ

ทักษะพื้นฐาน: จำเพื่อใช้งาน

ทักษะกำกับตนเอง: จดจ่อใส่ใจ

ทักษะปฏิบัติ: ริเริ่มและลงมือทำ

โดยให้เด็กได้รับการพัฒนา EF ผ่านโอกาสต่างๆ ดังนี้: ได้คิด ได้สงสัย ได้สังเกต ได้ลงมือทำ ได้เรียนรู้ผ่านกิจวัตรประจำวัน ได้ฝึกการจดจ่อใส่ใจ

ข้อ 4 พัฒนาการ 4 ด้าน (ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา)

ร่างกาย

การใช้กล้ามเนื้อเล็กในการหยิบจับอุปกรณ์ในการล้างมือ

อารมณ์-จิตใจ

มีความสนใจกระตือรือร้นเวลาลงมือปฏิบัติกจิกรรม

สังคม

มีน้ำใจรู้จักแบ่งปันของใช้ให้กับผู้อืน

สติปัญญา

ล้างมือได้ถูกต้องตามขั้นตอน

ข้อ 5 พฤติกรรมเด็กที่คาดหวัง (Expected Behavior)

ล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร


ส่วนที่ 2 กิจกรรม

ข้อ 6 ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์เดิมของเด็กที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ในเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้าง

การรักษาความสะอาดของร่างกาย

ข้อ 7 ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ใหม่ / ความท้าทายที่ต้องการให้เกิดในกิจกรรม เป็นอย่างไร

เรียนรู้ทักษะการล้างมือที่ถูกต้องตามขั้นตอน

ข้อ 8-9 ขั้นตอน / กระบวนการ และวัตถุประสงค์

ขั้นที่ การดำเนินการ วัตถุประสงค์
1 นำเข้าสู่บทเรียนโดยการแนะนำอุปกรณ์ -สบู่ เพื่อให้เด็กรู้จักอุปรณ์
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน จดจ่อใส่ใจ ควบคุมอารมณ์ ริเริ่มและลงมือทำ
2 ขั้นสอนครูสาธิตวิธีการล้างมือที่ถูกต้อง เพื่อให้เด็กๆล้างมือตามขั้นตอนได้ถูกต้อง
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน จดจ่อใส่ใจ ควบคุมอารมณ์ ริเริ่มและลงมือทำ
3 ขั้นสรุปกิจกรรม เปิดโอกาสให้เด็ดๆลงมือทำกจิกรรมและมีเจตคติที่ต่อการเรียน
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน จดจ่อใส่ใจ ควบคุมอารมณ์ ริเริ่มและลงมือทำ

ข้อ 10 สื่อ/อุปกรณ์

สำหรับครู:

สบู่ล้างมือ

สำหรับเด็ก:

ใบงาน เกมการศึกษา

ข้อ 11 การจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะสมอง EF

การจัดสภาพแวดล้อมทางกาย:

ให้เด็กรู้จักทำกจิกรรมอย่างปลอดภัยรู้จักการรักษาความสะอาดทั้งก่อนและหลังทำกิจรรม

การจัดสภาพแวดล้อมทางความคิด:

ครูสนทนาถึงความสำคัญของการรักษาความสะอาด

การจัดสภาพแวดล้อมทางจิตใจ:

รู้จักการล้างมือตามขั้นตอนและปลอดภัย