EF Guideline
รู้จักเครื่องมือ ล็อกอิน

เครื่องมือสร้างแผนกิจกรรม

เพื่อเสริมสร้างทักษะสมอง EF สำหรับเด็กปฐมวัย

ตามแบบ EF Guideline เครื่องมือวิเคราะห์เพื่อออกแบบ “การจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF” สำหรับครูปฐมวัย

แผนกิจกรรม: อาหารดีมีประโยชน์

ระดับชั้น/ช่วงวัย: อนุบาล3     เวลา: 20 นาที นาที


หากต้องการเซฟเป็นไฟล์ PDF ให้กดปุ่มแล้วเลือก Save to PDF แทนที่จะเลือกเครื่องพิมพ์


สร้างโดย: นุชจรี พันธ์ดี | เมื่อ: 08-04-2022 14:52

ส่วนที่ 1 เป้าหมาย

ข้อ 1 จุดมุ่งหมาย

เพื่อสร้างเจตคติ (Attitude)

เพื่อให้เด็กเรียนรู้จักชื่ออาหารที่ดีและมีประโยชน์

เพื่อให้ได้เนื้อหาความรู้ (Knowledge)

1. ชื่ออาหารที่ดีและมีประโยชน์ได้ 2. บอกชื่ออาหารที่ไม่มีประโชน์ได้

เพื่อให้ได้ทักษะ (Skill)

เลือกรับประทานอาหารที่มีปนะโยชน์

เพื่อให้นำไปปฏิบัติได้ (Action)

รับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์

เพื่อให้เกิดความคิดรวบยอด (Concept)

รู้จักและเลือกรับประทานอาหารที่ดีและมีประโยชน์

ข้อ 2 ความคิดหลักในการออกแบบ

ให้เด็กเรียนรู้:

อาหารที่ดีทำใหร่างกายแข็งแรง

ผ่านกิจกรรม:

กิจกรรมเสริมประสบการณ์

ข้อ 3 มุ่งสร้างเสริม EF ในด้านต่างๆ

ทักษะพื้นฐาน: จำเพื่อใช้งาน

ทักษะกำกับตนเอง: จดจ่อใส่ใจ

ทักษะปฏิบัติ: ริเริ่มและลงมือทำ

โดยให้เด็กได้รับการพัฒนา EF ผ่านโอกาสต่างๆ ดังนี้: ได้คิด ได้สงสัย ได้สังเกต ได้เลือก ตัดสินใจ วางแผน ได้ลงมือทำ ได้แสดงความคิดเห็น และวิเคราะห์ผลการทำงานของตนเอง ได้เรียนรู้ผ่านกิจวัตรประจำวัน ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ได้เรียนรู้ผ่านการบูรณาการประสาทสัมผัสทั้งห้า รวมทั้งระบบเอ็นข้อต่อและระบบการทรงตัว ได้ฝึกทักษะด้านอารมณ์และสังคม; เข้าใจตนเองและผู้อื่น จัดการอารมณ์ตนเองและความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ ได้ฝึกการจดจ่อใส่ใจ ได้ลองผิดลองถูก ได้เรียนรู้ผ่านการเล่น ได้แก้ปัญหา ได้รับแรงบันดาลใจ

ข้อ 4 พัฒนาการ 4 ด้าน (ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา)

ร่างกาย

เด็กเต้นและทำท่าทางประกอบเพลงอาหารดีมีประโยชน์ได้

อารมณ์-จิตใจ

เด็กมีความสุขในการทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ

สังคม

การร่วมสนทนา การแลกเปลี่ยนตามความคิดเห็น

สติปัญญา

เด็กบอกชื่อ อาหารดีมีประโยชน์ ที่รู้จักได้อย่างถูกต้อง

ข้อ 5 พฤติกรรมเด็กที่คาดหวัง (Expected Behavior)

เด็กรู้จักวางแผนและแก้ปัญหาในการทำกิจกรรมร่วมกันกับเพื่อนๆ


ส่วนที่ 2 กิจกรรม

ข้อ 6 ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์เดิมของเด็กที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ในเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้าง

เด็กๆบอกชื่ออาหารที่ดีและมีประโยชน์ที่รู้จักได้

ข้อ 7 ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ใหม่ / ความท้าทายที่ต้องการให้เกิดในกิจกรรม เป็นอย่างไร

เด็กบอกส่วนประกอบของอาหารที่ดีและมีประโยชน์ได้ แซนวิท มืขนมปังผ้ก เนื้อสัตว์

ข้อ 8-9 ขั้นตอน / กระบวนการ และวัตถุประสงค์

ขั้นที่ การดำเนินการ วัตถุประสงค์
1 ครูและเด็กสนทนาเกี่ยวกับอาหารที่ดีและมีประโยชน์ เด็กบอกชื่ออาหารที่ดีและมีประโยชน์
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน จดจ่อใส่ใจ ริเริ่มและลงมือทำ
2 ครูนำบัตรภาพอาหารชนิดต่างๆ มาสนทนาชื่ออาหาร ครูสาธิตการประกอบอาหารที่ดีและมีปนะโยชน์(ไข่เจียว) เด็กๆรวมกันประกอบอาหารที่ดีและมีประโยชน์(แซนวิท) เด็กรู้จักอาหารที่ดีและมีประโยชน์
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน จดจ่อใส่ใจ มุ่งเป้าหมาย
3 เด็กๆร่วมกันประกอบอาหารที่ดีและมีประโชน์ เช่นแซนวิท เด็กประกอบอาหารที่ดีและมีประโยชน์ได้
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน จดจ่อใส่ใจ ริเริ่มและลงมือทำ

ข้อ 10 สื่อ/อุปกรณ์

สำหรับครู:

เพลงอาหารดีมีประโยชน์ อุปกรณ์ในการประกอบอาหาร

สำหรับเด็ก:

ภาพอาหารชนิดต่างๆ

ข้อ 11 การจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะสมอง EF

การจัดสภาพแวดล้อมทางกาย:

สถานที่เหมาะสมกับเด็กและปลอดภัย

การจัดสภาพแวดล้อมทางความคิด:

เด็กได้เลือกและปฏิบัติได้ด้วยตนเอง

การจัดสภาพแวดล้อมทางจิตใจ:

ครูให้คำแนะนำและคำชม และช่วยเหลือเด็กๆเป็นรายบุคลได้