EF Guideline
รู้จักเครื่องมือ ล็อกอิน

เครื่องมือสร้างแผนกิจกรรม

เพื่อเสริมสร้างทักษะสมอง EF สำหรับเด็กปฐมวัย

ตามแบบ EF Guideline เครื่องมือวิเคราะห์เพื่อออกแบบ “การจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF” สำหรับครูปฐมวัย

แผนกิจกรรม: เคลื่อนไหวและจังหวะ

ระดับชั้น/ช่วงวัย: อนุบาล 2     เวลา: 20 นาที


หากต้องการเซฟเป็นไฟล์ PDF ให้กดปุ่มแล้วเลือก Save to PDF แทนที่จะเลือกเครื่องพิมพ์


สร้างโดย: พัชรา | เมื่อ: 19-04-2022 13:51

ส่วนที่ 1 เป้าหมาย

ข้อ 1 จุดมุ่งหมาย

เพื่อสร้างเจตคติ (Attitude)

ต่อตนเอง คือ มีความสุขกับกิจกรรม ต่อผู้อื่น คือ ให้ความช่วยเหลือ แบ่งปัน ต่อการเรียนรู้ คือ เด็กได้ความรู้

เพื่อให้ได้เนื้อหาความรู้ (Knowledge)

เมฆเกิดจากอะไร เกิดขึ้นได้อย่างไร จากเนื้อหาเพลง ฉันคือ เมฆ

เพื่อให้นำไปปฏิบัติได้ (Action)

เด็กสามารถรู้ว่า เมฆเกิดจากอะไร และเกิดได้อย่างไร

ข้อ 2 ความคิดหลักในการออกแบบ

ให้เด็กเรียนรู้:

เรียนรู้ว่า ก้อนเมฆเกิดจากอะไร แล้วเกิดได้อย่างไร

ผ่านกิจกรรม:

กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ

ข้อ 3 มุ่งสร้างเสริม EF ในด้านต่างๆ

ทักษะพื้นฐาน: จำเพื่อใช้งาน ยืดหยุ่นความคิด

ทักษะกำกับตนเอง: จดจ่อใส่ใจ ควบคุมอารมณ์ ติดตาม ประเมินตนเอง

ทักษะปฏิบัติ: ริเริ่มและลงมือทำ วางแผน จัดระบบ ดำเนินการ มุ่งเป้าหมาย

โดยให้เด็กได้รับการพัฒนา EF ผ่านโอกาสต่างๆ ดังนี้: ได้คิด ได้สงสัย ได้สังเกต ได้เลือก ตัดสินใจ วางแผน ได้ลงมือทำ ได้แสดงความคิดเห็น และวิเคราะห์ผลการทำงานของตนเอง ได้เรียนรู้ผ่านกิจวัตรประจำวัน ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ได้เรียนรู้ผ่านการบูรณาการประสาทสัมผัสทั้งห้า รวมทั้งระบบเอ็นข้อต่อและระบบการทรงตัว ได้ฝึกทักษะด้านอารมณ์และสังคม; เข้าใจตนเองและผู้อื่น จัดการอารมณ์ตนเองและความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ ได้ฝึกการจดจ่อใส่ใจ ได้ลองผิดลองถูก ได้เรียนรู้ผ่านการเล่น ได้แก้ปัญหา

ข้อ 4 พัฒนาการ 4 ด้าน (ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา)

ร่างกาย

ได้เคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะและเสียงเพลง

อารมณ์-จิตใจ

มีความสุข สนุก

สังคม

ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับเพื่อน

สติปัญญา

รู้ว่าเมฆเกิดจากอะไร แล้วเกิดขึ้นได้อย่างไร จากเนื้อเพลง

ข้อ 5 พฤติกรรมเด็กที่คาดหวัง (Expected Behavior)

ร้องเพลง เพื่อจำเนื้อหาของเพลง มาตอบคำถาม และเพื่อนำมาใช้เป็นความรู้


ส่วนที่ 2 กิจกรรม

ข้อ 6 ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์เดิมของเด็กที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ในเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้าง

ได้เคลื่อนไหวตามจังหวะ และจำเนื้อหาของเพลงได้

ข้อ 7 ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ใหม่ / ความท้าทายที่ต้องการให้เกิดในกิจกรรม เป็นอย่างไร

เด็กรู้ว่า เมฆลอยไปมา อยู่บนฟากฟ้า เกิดจากไอน้ำน้อยแล้วลอยขึ้นบนนภา (อากาศ) แล้วรวมกับอากาศที่เย็น ทำให้ให้เกิดก้อนเมฆ

ข้อ 8-9 ขั้นตอน / กระบวนการ และวัตถุประสงค์

ขั้นที่ การดำเนินการ วัตถุประสงค์
1 อธิบาย ว่า เมฆ คืออะไร ให้เด็กรู้ ว่าเมฆคืออะไร
สร้างเสริม EF ด้าน: ยืดหยุ่นความคิด จดจ่อใส่ใจ ควบคุมอารมณ์ วางแผน จัดระบบ ดำเนินการ มุ่งเป้าหมาย
2 เปิดเพลง และอ่านเนื้อหาให้เด็กท่องตามทีละท่อน เข้าใจเนื้อหาของเพลง
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน ยั้งคิด ไตร่ตรอง จดจ่อใส่ใจ ควบคุมอารมณ์ ติดตาม ประเมินตนเอง ริเริ่มและลงมือทำ วางแผน จัดระบบ ดำเนินการ มุ่งเป้าหมาย
3 เคลื่อนไหวตามท่าทาง พร้อมร้องเพลงตามเนื้อ เพื่อให้เด็กได้เนื้อเพลง และจังหวะของเพลง
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน ยั้งคิด ไตร่ตรอง จดจ่อใส่ใจ ควบคุมอารมณ์ ติดตาม ประเมินตนเอง ริเริ่มและลงมือทำ วางแผน จัดระบบ ดำเนินการ มุ่งเป้าหมาย
4 เคลื่อนไหว และร้องเพลง โดยไม่มีการเปิดเนื้อและทำนองให้ฟัง เพื่อให้เด็กได้เนื้อเพลง และจังหวะของเพลง
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน ยั้งคิด ไตร่ตรอง ยืดหยุ่นความคิด จดจ่อใส่ใจ ควบคุมอารมณ์ ติดตาม ประเมินตนเอง ริเริ่มและลงมือทำ วางแผน จัดระบบ ดำเนินการ มุ่งเป้าหมาย

ข้อ 10 สื่อ/อุปกรณ์

สำหรับครู:

1.แผนเรื่อง ดิน ฟ้า อากาศ 2.เพลงจาก Youtube 3.โทรทัศน์

สำหรับเด็ก:

1.เพลงจาก outube 2.โทรทัศน์ 3.ใบงานกิจกรรมวาดภาพ ระบายสี รูปภาพการเกิดก้อนเมฆ

ข้อ 11 การจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะสมอง EF

การจัดสภาพแวดล้อมทางกาย:

มีความปลอดภัย มีความเป็นระเบียบ เอื้อเฟื้อต่อการช่วยตนเองและการใช้งาน

การจัดสภาพแวดล้อมทางความคิด:

กระตุ้นความสนใจของเด็ก และเอื้อต่อการสะท้อนความคิด

การจัดสภาพแวดล้อมทางจิตใจ:

ความอบอุ่นปลอดภัยด้านจิตใจ