EF Guideline
รู้จักเครื่องมือ ล็อกอิน

เครื่องมือสร้างแผนกิจกรรม

เพื่อเสริมสร้างทักษะสมอง EF สำหรับเด็กปฐมวัย

ตามแบบ EF Guideline เครื่องมือวิเคราะห์เพื่อออกแบบ “การจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF” สำหรับครูปฐมวัย

แผนกิจกรรม: กิจกรรมสร้างสรรค์

ระดับชั้น/ช่วงวัย: อนุบาล 3     เวลา: 30 นาที


หากต้องการเซฟเป็นไฟล์ PDF ให้กดปุ่มแล้วเลือก Save to PDF แทนที่จะเลือกเครื่องพิมพ์


สร้างโดย: จุฑามาศ ดวงผัด | เมื่อ: 21-04-2022 12:46

ส่วนที่ 1 เป้าหมาย

ข้อ 1 จุดมุ่งหมาย

เพื่อสร้างเจตคติ (Attitude)

เด็กพิมพ์ภาพจากนิ้วมือได้

เพื่อให้ได้เนื้อหาความรู้ (Knowledge)

การหยิบจับ การใช้กรรไกร การฉีกการตัด การปะ การพับกระดาษ

เพื่อให้ได้ทักษะ (Skill)

ลักษณะของสัตว์เลี้ยง ประเภท รูปร่างลักษณะ และขนาดของสัตว์ที่แตกต่างกัน การป้องกันอันตรายและความปลอดภัยจากสัตว์ ประโยชน์ของสัตว์ต่อมนุษย์ ความเมตตากรุณาต่อสัตว์ อาหารสัตว์เลี้ยง

เพื่อให้นำไปปฏิบัติได้ (Action)

เด็กนำเสนอผลงานของตนเองได้

เพื่อให้เกิดความคิดรวบยอด (Concept)

เด็กได้มีความคิดสร้างสรรค์

ข้อ 2 ความคิดหลักในการออกแบบ

ให้เด็กเรียนรู้:

เด็กมีทักษะการยับยั้งชั่งใจ คิดไตร่ตรอง ในการทำกิจกรรมให้เสร็จด้วยตนเอง เด็กมีทักษะการใส่ใจจดจ่อ มุ่งความสนใจอยู่กับสิ่งที่ทำอย่าง ต่อเนื่องในช่วงเวลาหนึ่ง

ผ่านกิจกรรม:

กิจกรรมสร้างสรรค์

ข้อ 3 มุ่งสร้างเสริม EF ในด้านต่างๆ

ทักษะพื้นฐาน: ยั้งคิด ไตร่ตรอง

ทักษะกำกับตนเอง: จดจ่อใส่ใจ ควบคุมอารมณ์

ทักษะปฏิบัติ: ริเริ่มและลงมือทำ

โดยให้เด็กได้รับการพัฒนา EF ผ่านโอกาสต่างๆ ดังนี้: ได้ลงมือทำ ได้แสดงความคิดเห็น และวิเคราะห์ผลการทำงานของตนเอง ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ได้ฝึกการจดจ่อใส่ใจ ได้ลองผิดลองถูก

ข้อ 4 พัฒนาการ 4 ด้าน (ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา)

อารมณ์-จิตใจ

กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์

ข้อ 5 พฤติกรรมเด็กที่คาดหวัง (Expected Behavior)

เด็กมีความคิดสร้างสรรค์และภูมิใจในผลงานของตนเอง เด็กมีรควบคุมอารณ์และมีจิตใจที่จดจ่อในการทำกิจกรรม


ส่วนที่ 2 กิจกรรม

ข้อ 6 ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์เดิมของเด็กที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ในเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้าง

เด็กมีประสบการณ์เดิมจากประสบการณ์การเดิมเกี่ยวกับสัตว์ที่พบเห็นในชีวิตประจำวันของเด็ก หรือจากการบอกเล่าจากผู้ใหญ่

ข้อ 7 ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ใหม่ / ความท้าทายที่ต้องการให้เกิดในกิจกรรม เป็นอย่างไร

เพื่อให้เด็กได้เปรียบเทียบลักษณะ ประเภท อาหาร และขนาดของสัตว์ เพื่อให้เด็กได้รู้ถึงประโยชน์ของสัตว์ และรู้จักมีความเมตตาต่อสัตว์

ข้อ 8-9 ขั้นตอน / กระบวนการ และวัตถุประสงค์

ขั้นที่ การดำเนินการ วัตถุประสงค์
1 ครูสอนเด็กบริหารนิ้วมือ คำคล้องจอง นกกระจิบ นกกระจาบ เด็กบริหารนิ้วมือและท่องคำคล้องจอง นกกระจิบ นกกระจาบ ได้
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน ควบคุมอารมณ์ มุ่งเป้าหมาย
2 ครูสาธิตการผสมสีที่จะใช้พิมพ์ภาพ ใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้เป็นแบบพิมพ์ พิมพ์ทีละนิ้ว ใช้ปลายนิ้วแตะสีเบาๆ นามาพิมพ์บนกระดาษขนาด A4 ตามความคิดตนเอง เด็กได้ลงมือทำกิจกรรมด้วยตนเอง เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ในการทำกิจกรรมของตนเอง
สร้างเสริม EF ด้าน: ยืดหยุ่นความคิด จดจ่อใส่ใจ ริเริ่มและลงมือทำ
3 ให้เด็กนำเสนอผลงานของตนเองหน้าชั้นเรียนให้เพื่อนและครูฟัง เด็กมีความกล้าแสดงออก และความภูมิใจในผลงานของตนเอง
สร้างเสริม EF ด้าน: ยั้งคิด ไตร่ตรอง ติดตาม ประเมินตนเอง มุ่งเป้าหมาย
4 ครูสังเกตพฤกรรมของเด็ก และใช้คำถามถามเด็กเกี่ยวกับผลงานของเด็ก เด็กจะได้ปรับปรุงและประเมินผลงานของตนเอง
สร้างเสริม EF ด้าน: ยั้งคิด ไตร่ตรอง ยืดหยุ่นความคิด ควบคุมอารมณ์ ติดตาม ประเมินตนเอง ริเริ่มและลงมือทำ วางแผน จัดระบบ ดำเนินการ มุ่งเป้าหมาย

ข้อ 10 สื่อ/อุปกรณ์

สำหรับครู:

สีน้ำ จานสี ผ้าสำหรับเช็ด พู่ก้ัน น้ำเปล่า กระดาษ

สำหรับเด็ก:

ข้อ 11 การจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะสมอง EF

การจัดสภาพแวดล้อมทางกาย:

การจัดสื่อ อุปกรณ์ เพื่อให้เด็กได้ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก สื่อ อุปกรณ์ที่นำมาใช้ครูจะต้องอธิบายให้เด็กเข้าใจก่อนทำกิจกรรมเสมอ

การจัดสภาพแวดล้อมทางความคิด:

กระตุ้นให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ มีจิตใจที่จดจ่อกับการทำกิจกรรม รู้จักวางแผน และแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง

การจัดสภาพแวดล้อมทางจิตใจ:

บรรยากาศภายในห้องต้องเงียบสงบ เพื่อให้เด็กเกิดสมาธิในการทำกิจกรรม