EF Guideline
รู้จักเครื่องมือ ล็อกอิน

เครื่องมือสร้างแผนกิจกรรม

เพื่อเสริมสร้างทักษะสมอง EF สำหรับเด็กปฐมวัย

ตามแบบ EF Guideline เครื่องมือวิเคราะห์เพื่อออกแบบ “การจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF” สำหรับครูปฐมวัย

แผนกิจกรรม: อาหารดีมีประโยชน์

ระดับชั้น/ช่วงวัย: ระดับชั้นอนุบาลปีที่2     เวลา: 40 นาที


หากต้องการเซฟเป็นไฟล์ PDF ให้กดปุ่มแล้วเลือก Save to PDF แทนที่จะเลือกเครื่องพิมพ์


สร้างโดย: แสงมณี จันทร์ทอง | เมื่อ: 21-04-2022 12:57

ส่วนที่ 1 เป้าหมาย

ข้อ 1 จุดมุ่งหมาย

เพื่อสร้างเจตคติ (Attitude)

เพื่อสร้างเจตคติต่อตนเอง

เพื่อให้ได้เนื้อหาความรู้ (Knowledge)

ทราบประโยชน์และโทษของอาหารแต่ละชนิด

เพื่อให้ได้ทักษะ (Skill)

การรับประทานอาหารด้วยตนเอง

เพื่อให้นำไปปฏิบัติได้ (Action)

มีสุขนิสัยทีดีในการรับประทานอาหาร

ข้อ 2 ความคิดหลักในการออกแบบ

ให้เด็กเรียนรู้:

1.ประโยชน์และโทษของอาหาร 2.สุขนิสัยที่ดีในการรับประทานอาหาร

ผ่านกิจกรรม:

การประกอบอาหารต้มจืดเต้าหู้หมูสับ

ข้อ 3 มุ่งสร้างเสริม EF ในด้านต่างๆ

ทักษะพื้นฐาน: จำเพื่อใช้งาน ยืดหยุ่นความคิด

ทักษะกำกับตนเอง: จดจ่อใส่ใจ ควบคุมอารมณ์

ทักษะปฏิบัติ: ริเริ่มและลงมือทำ วางแผน จัดระบบ ดำเนินการ มุ่งเป้าหมาย

โดยให้เด็กได้รับการพัฒนา EF ผ่านโอกาสต่างๆ ดังนี้: ได้คิด ได้สงสัย ได้สังเกต ได้เลือก ตัดสินใจ วางแผน ได้ลงมือทำ ได้เรียนรู้ผ่านการบูรณาการประสาทสัมผัสทั้งห้า รวมทั้งระบบเอ็นข้อต่อและระบบการทรงตัว

ข้อ 4 พัฒนาการ 4 ด้าน (ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา)

ร่างกาย

กล้ามเนื้อมัดเล็กในการหยิบจับสิ่งของ

สังคม

ได้ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อน

สติปัญญา

ทราบวิธีการทำต้มจืดเต้าหู้หมูสับ

ข้อ 5 พฤติกรรมเด็กที่คาดหวัง (Expected Behavior)

1.เด็กสามารถทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนได้ 2.เด็กสามารถร่วมทำกิจกรรมได้จนสำเร็จ


ส่วนที่ 2 กิจกรรม

ข้อ 6 ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์เดิมของเด็กที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ในเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้าง

1.เด็กได้รู้จักวัตถุดิบที่นำมาประกอบอาหาร 2.เด็กทราบวิธีการ และลงมือทำต้มเต้าหู้หมูสับ 3.ต้มจืดเป็นเมนูที่เด็กๆหลายคนเคยรับประทาน

ข้อ 7 ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ใหม่ / ความท้าทายที่ต้องการให้เกิดในกิจกรรม เป็นอย่างไร

เด็กได้รู้จักกับวัตถุดิบในการปรุงอาหาร รวมทั้งอุปกรณ์การทำอาหารต่างๆ และได้ลงมือทำอาหารด้วยตนเองโดยมีครูเป็นผู้ชี้แนะ

ข้อ 8-9 ขั้นตอน / กระบวนการ และวัตถุประสงค์

ขั้นที่ การดำเนินการ วัตถุประสงค์
1 ครูแนะนำวัตถุดิบและอุปกรณืในการทำอาหาร เด็กรู้จักวัตถุดิบและอุปกรณ์การทำอาหาร
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน ยืดหยุ่นความคิด จดจ่อใส่ใจ
2 ครูให้เด็กชมวีดีโอการทำต้มจืดเต้าหู้หมูสับ และจากนั้นให้เด็กลงมือปฏิบัติโดยมีครูคอยดูแล เด็กเรียนรู้วิธีการทำอาหาร และลงมือปฏิบัติ
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน ยืดหยุ่นความคิด จดจ่อใส่ใจ ริเริ่มและลงมือทำ วางแผน จัดระบบ ดำเนินการ
3 ครูและเด็กร่วมกันสรุปกิจกรรมโดยให้ตัวแทนนักเรียนออกมาพูดถึงวิธีการทำต้มจืดเต้าหู้หมูสับ เด็กสามารถพูดอธิบายเกี่ยวกับกิจกรรมได้
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน ติดตาม ประเมินตนเอง

ข้อ 10 สื่อ/อุปกรณ์

สำหรับครู:

1.แผนการจัดกิจกรรม

สำหรับเด็ก:

1.วัตถุดิบในการทำต้มจืดเต้าหู้หมูสับ 2.วิดีโอการทำต้มจืด 3.อุปกรณ์การทำต้มจืด

ข้อ 11 การจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะสมอง EF

การจัดสภาพแวดล้อมทางกาย:

จัดบรรยากาศให้เสมือนว่าเด็กอยู่ในห้องครัว

การจัดสภาพแวดล้อมทางความคิด:

เด็กได้มีโอกาสเสนอในการเลือกวัตถุดิบใส่ลงไปในต้มจืด โดยวัตถุดิที่มีจำกัด

การจัดสภาพแวดล้อมทางจิตใจ:

เด็กได้ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนโดยไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอก