EF Guideline
รู้จักเครื่องมือ ล็อกอิน

เครื่องมือสร้างแผนกิจกรรม

เพื่อเสริมสร้างทักษะสมอง EF สำหรับเด็กปฐมวัย

ตามแบบ EF Guideline เครื่องมือวิเคราะห์เพื่อออกแบบ “การจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF” สำหรับครูปฐมวัย

แผนกิจกรรม: เสริมประสบการณ์

ระดับชั้น/ช่วงวัย: อ.3     เวลา: 25 นาที


หากต้องการเซฟเป็นไฟล์ PDF ให้กดปุ่มแล้วเลือก Save to PDF แทนที่จะเลือกเครื่องพิมพ์


สร้างโดย: น้ำผึ้ง อยู่ฤทธิ์ | เมื่อ: 21-04-2022 13:33

ส่วนที่ 1 เป้าหมาย

ข้อ 1 จุดมุ่งหมาย

เพื่อสร้างเจตคติ (Attitude)

-เด็กสามารถทำงานกับผู้อื่นได้ -เด็กมีความภูมิใจในผลงานของตนเอง

เพื่อให้ได้ทักษะ (Skill)

-เด็กสามารรถพับจรวจกระดาษได้

เพื่อให้นำไปปฏิบัติได้ (Action)

-เด็กสามารถเล่นจรวจกระดาษได้ -สามารถปฏิบัตงานตามขั้นตอนได้

เพื่อให้เกิดความคิดรวบยอด (Concept)

-สามารถคาดคเนในการเล่นจรวดกระดาษได้

ข้อ 2 ความคิดหลักในการออกแบบ

ให้เด็กเรียนรู้:

การลงมือปฏิบิติจริง

ผ่านกิจกรรม:

การฝึกปฏิบัตพับจรวดกระดาษ นำไปทดลองเล่นจริง

ข้อ 3 มุ่งสร้างเสริม EF ในด้านต่างๆ

ทักษะพื้นฐาน: จำเพื่อใช้งาน ยั้งคิด ไตร่ตรอง ยืดหยุ่นความคิด

ทักษะกำกับตนเอง: จดจ่อใส่ใจ ควบคุมอารมณ์ ติดตาม ประเมินตนเอง

ทักษะปฏิบัติ: ริเริ่มและลงมือทำ วางแผน จัดระบบ ดำเนินการ มุ่งเป้าหมาย

โดยให้เด็กได้รับการพัฒนา EF ผ่านโอกาสต่างๆ ดังนี้: ได้คิด ได้สงสัย ได้สังเกต ได้เลือก ตัดสินใจ วางแผน ได้ลงมือทำ ได้แสดงความคิดเห็น และวิเคราะห์ผลการทำงานของตนเอง ได้เรียนรู้ผ่านกิจวัตรประจำวัน ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ได้เรียนรู้ผ่านการบูรณาการประสาทสัมผัสทั้งห้า รวมทั้งระบบเอ็นข้อต่อและระบบการทรงตัว ได้ฝึกทักษะด้านอารมณ์และสังคม; เข้าใจตนเองและผู้อื่น จัดการอารมณ์ตนเองและความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ ได้ฝึกการจดจ่อใส่ใจ ได้ลองผิดลองถูก ได้เรียนรู้ผ่านการเล่น ได้แก้ปัญหา ได้รับแรงบันดาลใจ

ข้อ 4 พัฒนาการ 4 ด้าน (ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา)

ร่างกาย

ใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ ขาในการวิ่งเล่น ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก มือ และตา ในการพุ่งจรวดกระดาษ

อารมณ์-จิตใจ

เด็กได้สนุกสนานในการเล่น

สังคม

ได้ทำกิจกรรมกับเพื่อน รู้รอคอย แบ่งปัน

สติปัญญา

รู้การทำงานเป็นขั้นตอน กำหนดการคาดคะเนการพุ่งจรวดกระดาษให้ไปได้ใกล้ ไกล

ข้อ 5 พฤติกรรมเด็กที่คาดหวัง (Expected Behavior)

เด็กๆสามารถพับจรวดกระดษได้และเล่นจรวดกระดาษกับเพื่อนๆได้


ส่วนที่ 2 กิจกรรม

ข้อ 6 ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์เดิมของเด็กที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ในเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้าง

การพับจรวดกระดาษได้ นำไปทดลองเล่นกับเพื่อนๆ

ข้อ 7 ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ใหม่ / ความท้าทายที่ต้องการให้เกิดในกิจกรรม เป็นอย่างไร

เด็กลองคาดคะเนว่าจะพุ่งระยะแค่ไหน จะไปใกล้ ไกล เท่าใด เด็กมีการทดลองเปรียบเทียบกับเพื่อน

ข้อ 8-9 ขั้นตอน / กระบวนการ และวัตถุประสงค์

ขั้นที่ การดำเนินการ วัตถุประสงค์
1 ครูนำจรวดกระดาษมาให้เด็กๆดู แล้วถามว่านี้คืออะไร เมื่อเด็กๆตอบคำตอบที่หลากหลายแล้ว ครูจึงบอกว่าเป็นจรวดกระดาษ สามารถใช้เล่นให้ล้อน ในอากาศได้ ครูสาธิต ขั้นตอนในการพับให้เด็กๆดู นำเด็กเข้าสู่ความสนใจและเห็นคุณค่าของจรวดกระดาษ
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน จดจ่อใส่ใจ ริเริ่มและลงมือทำ วางแผน จัดระบบ ดำเนินการ
2 เชิญชวนเด็กๆมาพับจรวดกระดาษ และนำอุปกรณ์มาให้เด็กๆดู ถามว่าใครอยากทดลองทำบ้าง การกล้าคิด กล้าทำ
สร้างเสริม EF ด้าน: ริเริ่มและลงมือทำ
3 แบ่งกลุ่มเด็ก จัดอุปกรณ์ให้เด็กที่สนใจจะพับจรวดกระดาษ แล้วให้เด็กทำตามขั้นตอนที่ครูสาธิตให้ดู การกล้าปฏิบัติจริง ทำตามขั้นตอนได้
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน จดจ่อใส่ใจ ริเริ่มและลงมือทำ
4 เก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อย ครูให้เด็กออกมาแสดงผลงานของตนเอง แล้วพาออกไปเล่นที่สนามกลางแจ้ง ให้เด็กเล่นจรวดกระดาษที่พับมา ถ้าเพื่อนคนใด ไม่ได้พับมาก็แบ่งปันให้เพื่อนเล่นด้วย มีความภาคภูมิใจผลงานของตนเอง รู้จักเล่นจรวดกระดาษได้ รู้จัก รอคอย และแบ่งปัน
สร้างเสริม EF ด้าน: ติดตาม ประเมินตนเอง
5 จัดเวลาให้เด็กๆเล่น เมื่อเล่นถึงเวลาที่กำหนดแล้วจัดเก็บจรวดกระดาษให้เรียบร้อย ประเมินเวลาเล่น ตามข้อตกลง เก็บของเล่นได้เรียบร้อย
สร้างเสริม EF ด้าน: ติดตาม ประเมินตนเอง

ข้อ 10 สื่อ/อุปกรณ์

สำหรับครู:

จรวดกระดาษ (ต้นแบบ) กระดาษ A4 (อุปกรณ์การสาธิต) กรรไกร กาว สีเทียน

สำหรับเด็ก:

กระดาษ A4 กรรไกร หัวมน กาว สีเทียน

ข้อ 11 การจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะสมอง EF

การจัดสภาพแวดล้อมทางกาย:

พื้นที่นั่งเรียนในห้องเรียนอนุบาลอากาศถ่ายเทได้ดี บริเวณที่เล่นเป็นที่โล่งแจ้ง

การจัดสภาพแวดล้อมทางความคิด:

พื้นที่นั่งเรียนกว้าง เหมาะสมกับจำนวนเด็ก บริเวณล้างมือและเช็ดมือนอกห้องเรียน

การจัดสภาพแวดล้อมทางจิตใจ:

ภายในห้องสร้างบรรยากาศให้อบอุ่น มีน้ำใจ ครูกับเด็ก เด็กกับเด็ก นอกห้องเรียน กลางสนามพื้นที่กว้างขวาง เด็กเล่นร่วมกันอย่างมีน้ำใจ แบ่งปันซึ่งกันและกัน