EF Guideline
รู้จักเครื่องมือ ล็อกอิน

เครื่องมือสร้างแผนกิจกรรม

เพื่อเสริมสร้างทักษะสมอง EF สำหรับเด็กปฐมวัย

ตามแบบ EF Guideline เครื่องมือวิเคราะห์เพื่อออกแบบ “การจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF” สำหรับครูปฐมวัย

แผนกิจกรรม: การทำความเคารพผู้ใหญ่

ระดับชั้น/ช่วงวัย: อนุบาล 2     เวลา: 25 นาที


หากต้องการเซฟเป็นไฟล์ PDF ให้กดปุ่มแล้วเลือก Save to PDF แทนที่จะเลือกเครื่องพิมพ์

บันทึกหลังจากการจัดประสบการณ์

บันทึกครั้งที่ 1สร้างโดย: นางพรรณวรินทร์ เงินลา | เมื่อ: 18-03-2022 11:20

ส่วนที่ 1 เป้าหมาย

ข้อ 1 จุดมุ่งหมาย

เพื่อสร้างเจตคติ (Attitude)

ฝึกการทำความเคารพผู้ใหญ่

เพื่อให้ได้เนื้อหาความรู้ (Knowledge)

เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ประสบการณ์ตรงในชีวิตประจำวัน

เพื่อให้ได้ทักษะ (Skill)

ทำความเคารพผู้ใหญ่ได้อย่างถูกต้อง

ข้อ 2 ความคิดหลักในการออกแบบ

ให้เด็กเรียนรู้:

ความสำคัญของการทำความเคารพผู้ใหญ่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

ผ่านกิจกรรม:

บทบาทสมมติ

ข้อ 3 มุ่งสร้างเสริม EF ในด้านต่างๆ

ทักษะพื้นฐาน: จำเพื่อใช้งาน

ทักษะกำกับตนเอง: ติดตาม ประเมินตนเอง

ทักษะปฏิบัติ: ริเริ่มและลงมือทำ

โดยให้เด็กได้รับการพัฒนา EF ผ่านโอกาสต่างๆ ดังนี้: ได้คิด ได้สงสัย ได้สังเกต ได้เลือก ตัดสินใจ วางแผน ได้ลงมือทำ ได้เรียนรู้ผ่านกิจวัตรประจำวัน ได้ฝึกทักษะด้านอารมณ์และสังคม; เข้าใจตนเองและผู้อื่น จัดการอารมณ์ตนเองและความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ ได้ลองผิดลองถูก

ข้อ 4 พัฒนาการ 4 ด้าน (ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา)

สังคม

รู้จักมารยาททางสังคมที่ดีงาม

ข้อ 5 พฤติกรรมเด็กที่คาดหวัง (Expected Behavior)

เมื่อพบผู้ใหญ่เด็กๆทำความเคารพได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม


ส่วนที่ 2 กิจกรรม

ข้อ 6 ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์เดิมของเด็กที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ในเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้าง

พูดคุยเรื่องราวในชีวิตประจำวันเวลาที่อยู่ร่วมกับผู้ใหญ่ได้

ข้อ 7 ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ใหม่ / ความท้าทายที่ต้องการให้เกิดในกิจกรรม เป็นอย่างไร

เด็กๆได้ลองคิดสถานการณ์ร่วมกับครูและเพื่อนๆ

ข้อ 8-9 ขั้นตอน / กระบวนการ และวัตถุประสงค์

ขั้นที่ การดำเนินการ วัตถุประสงค์
1 กิจกรรมร้องเพลงสวัสดี ให้เด็กๆได้ร่วมกันร้องเพลงและฝึกการทำความเคารพได้
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน ติดตาม ประเมินตนเอง ริเริ่มและลงมือทำ
2 กิจกรรมบทบาทสมมติ เด็กๆมีความสุขและเรียนรู้มารยาทไทยที่ถูกต้อง
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน ยืดหยุ่นความคิด จดจ่อใส่ใจ วางแผน จัดระบบ ดำเนินการ มุ่งเป้าหมาย
3 ครูสอบถามความรู้สึกเด็กๆเกี่ยวกับบทบาทสมมติร่วมกัน เด็กๆได้สะท้อนความคิดเห็นของตนเองและรู้จักการทำความเคารพผู้ใหญ่ที่ถูกต้อง
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน ติดตาม ประเมินตนเอง

ข้อ 10 สื่อ/อุปกรณ์

สำหรับครู:

นิทาน

สำหรับเด็ก:

เพลง นิทาน

ข้อ 11 การจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะสมอง EF

การจัดสภาพแวดล้อมทางกาย:

เตรียมนิทานและอุปกรณ์แสดงบทบาทสมมติ

การจัดสภาพแวดล้อมทางความคิด:

กระตุ้นให้เด็กมีส่วนร่วมกิจกรรม และฝึกการเก็บของเมื่อเสร็จกิจกรรม

การจัดสภาพแวดล้อมทางจิตใจ:

สนุกสนาน ผ่อนคลาย