EF Guideline
รู้จักเครื่องมือ ล็อกอิน

เครื่องมือสร้างแผนกิจกรรม

เพื่อเสริมสร้างทักษะสมอง EF สำหรับเด็กปฐมวัย

ตามแบบ EF Guideline เครื่องมือวิเคราะห์เพื่อออกแบบ “การจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF” สำหรับครูปฐมวัย

แผนกิจกรรม: การทำความเคารพผู้ใหญ่

ระดับชั้น/ช่วงวัย: อนุบาล 2 เวลา: 25 นาที


หากต้องการเซฟเป็นไฟล์ PDF ให้กดปุ่มแล้วเลือก Save to PDF แทนที่จะเลือกเครื่องพิมพ์


บันทึกหลังการจัดประสบการณ์

บันทึกเมื่อ: 18-03-2022 11:24

กิจกรรม: บทบาทสมมติ

การจัดประสบการณ์ของครูตามขั้นตอน / กระบวนการที่ออกแบบไว้ เป็นอย่างไร ได้ผลตามเป้าหมายหรือไม่ เพราะเหตุใด:

เด็กๆมีความกระตือรือร้นในการทำกิจกรรม

การจัดประสบการณ์ของครูตามขั้นตอน / กระบวนการ มีอุปสรรคหรือไม่ อย่างไร เพราะเหตุผล:

มีอุปสรรค เพราะเด็กบางคนไม่อยู่นิ่ง

จะดีกว่านี้ถ้า:

เด็กๆฝึกทุกวัน

คุณครูได้เรียนรู้อะไรบ้างในการจัดประสบการณ์ครั้งนี้:

เด็กมีความสนใจที่จะเคารพผู้ใหญ่อย่างถูกต้อง

แผนการจัดประสบการณ์ครั้งต่อไปควรเป็นอย่างไร เพื่อให้เด็กๆ ได้ต่อยอดพัฒนาการจากครั้งนี้:

ควรเพื่อบทบาทสมมติให้มากกว่านี้ สัก 2-3 กิจกรรม