EF Guideline
รู้จักเครื่องมือ ล็อกอิน

เครื่องมือสร้างแผนกิจกรรม

เพื่อเสริมสร้างทักษะสมอง EF สำหรับเด็กปฐมวัย

ตามแบบ EF Guideline เครื่องมือวิเคราะห์เพื่อออกแบบ “การจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF” สำหรับครูปฐมวัย

แผนกิจกรรม: น้ำหนักผลไม้

ระดับชั้น/ช่วงวัย: อ 3     เวลา: 20 นาที


หากต้องการเซฟเป็นไฟล์ PDF ให้กดปุ่มแล้วเลือก Save to PDF แทนที่จะเลือกเครื่องพิมพ์

บันทึกหลังจากการจัดประสบการณ์

บันทึกครั้งที่ 1สร้างโดย: จันทรา มงคลคลี | เมื่อ: 18-03-2022 11:30

ส่วนที่ 1 เป้าหมาย

ข้อ 1 จุดมุ่งหมาย

เพื่อสร้างเจตคติ (Attitude)

ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ รู้จักการรอคอย

เพื่อให้ได้เนื้อหาความรู้ (Knowledge)

1.ผลไม้แต่ละชนิดมีน้ำหนักเท่าไหร่ 2.ผลไม้มีน้ำหนักเท่ากันหรือไม่ 3.เรียงลำดับจากน้อยไปหามาก

เพื่อให้ได้ทักษะ (Skill)

1.การสังเกตุ 2.การเปรียบเทียบ 3.การคิดวิดคราะห์

เพื่อให้นำไปปฏิบัติได้ (Action)

เด็กสามารถชั่งน้ำหนักผลไม้ได้ และบอกได้ว่าผลไม้ชนิดไหนมีน้ำหนักเท่าไหร่ และเรียงลำดับผลไม้ที่มีน้ำหนักน้อยไปหามากได้

เพื่อให้เกิดความคิดรวบยอด (Concept)

การสังเกตุและเปรียบเทียบผลไม้ที่มีขนาดต่างกันอาจมีน้ำหนักเท่ากัน

ข้อ 2 ความคิดหลักในการออกแบบ

ให้เด็กเรียนรู้:

1.น้ำหนักของผลไม้ 2.การเรียงลำดับจากน้อยไปหามาก

ผ่านกิจกรรม:

เสริมประสบการณ์

ข้อ 3 มุ่งสร้างเสริม EF ในด้านต่างๆ

ทักษะพื้นฐาน: จำเพื่อใช้งาน ยั้งคิด ไตร่ตรอง ยืดหยุ่นความคิด

ทักษะกำกับตนเอง: จดจ่อใส่ใจ ควบคุมอารมณ์ ติดตาม ประเมินตนเอง

ทักษะปฏิบัติ: ริเริ่มและลงมือทำ วางแผน จัดระบบ ดำเนินการ มุ่งเป้าหมาย

โดยให้เด็กได้รับการพัฒนา EF ผ่านโอกาสต่างๆ ดังนี้: ได้คิด ได้สงสัย ได้สังเกต ได้เลือก ตัดสินใจ วางแผน ได้ลงมือทำ ได้แสดงความคิดเห็น และวิเคราะห์ผลการทำงานของตนเอง ได้เรียนรู้ผ่านกิจวัตรประจำวัน ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ได้เรียนรู้ผ่านการบูรณาการประสาทสัมผัสทั้งห้า รวมทั้งระบบเอ็นข้อต่อและระบบการทรงตัว ได้ฝึกทักษะด้านอารมณ์และสังคม; เข้าใจตนเองและผู้อื่น จัดการอารมณ์ตนเองและความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ ได้ฝึกการจดจ่อใส่ใจ ได้ลองผิดลองถูก ได้เรียนรู้ผ่านการเล่น ได้แก้ปัญหา ได้รับแรงบันดาลใจ

ข้อ 4 พัฒนาการ 4 ด้าน (ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา)

อารมณ์-จิตใจ

1.เด็กกล้าพูดกล้าแสดงออก

สังคม

1.เด็กทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

สติปัญญา

1.เด็กได้รู้น้ำหนักของผลไม้ 2.เด็กเรียงน้ำหนักผลไม้จากน้อยไปหามาก 3.เปรียบเทียบน้ำหนักของผลไม้

ข้อ 5 พฤติกรรมเด็กที่คาดหวัง (Expected Behavior)

เด็กกล้าแสดงความคิดเห็นของน้ำหนักผลไม้และการเรียงน้ำหนักของผลไม้ และรอคอยให้เพื่อนชั่งน้ำหนักผลไม้ รู้จักสังเกตุเปรียบเทียบ


ส่วนที่ 2 กิจกรรม

ข้อ 6 ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์เดิมของเด็กที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ในเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้าง

เด็กใช้มือถือมะม่วงกับแอปเปิ้ลแล้วบอกว่ามะม่วงหนักกว่าแอปเปิ้ล

ข้อ 7 ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ใหม่ / ความท้าทายที่ต้องการให้เกิดในกิจกรรม เป็นอย่างไร

ให้เด็กนำผลไม้แต่ละอย่างชั่งน้ำหนัก ครูจดบันทึกน้ำหนักผลไม้แต่ละอย่างไว้

ข้อ 8-9 ขั้นตอน / กระบวนการ และวัตถุประสงค์

ขั้นที่ การดำเนินการ วัตถุประสงค์
1 ครูน้ำผลไม้แต่ละอย่างให้เด็กรู้จักชื่อและสังเกตุขนาดของผลไม้ ชื่อและรูปร่างลักษณะของผลไม้แต่ละอย่าง
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน ยั้งคิด ไตร่ตรอง ยืดหยุ่นความคิด จดจ่อใส่ใจ ควบคุมอารมณ์ ติดตาม ประเมินตนเอง ริเริ่มและลงมือทำ วางแผน จัดระบบ ดำเนินการ มุ่งเป้าหมาย
2 ครูแนะนำเครื่องชั่งและส่วนประกอบให้เด็กรู้จัก รู้จักส่วนประกอบของเครื่องชั่ง
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน ยั้งคิด ไตร่ตรอง ยืดหยุ่นความคิด จดจ่อใส่ใจ ควบคุมอารมณ์ ติดตาม ประเมินตนเอง ริเริ่มและลงมือทำ วางแผน จัดระบบ ดำเนินการ มุ่งเป้าหมาย
3 ให้เด็กคาดคะเนผลไม้ชนิดไหนมีน้ำหนักมาก ชนิดไหนมีน้ำหนักน้อย การสังเกตุเปรียบเทียบ
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน ยั้งคิด ไตร่ตรอง ยืดหยุ่นความคิด จดจ่อใส่ใจ ควบคุมอารมณ์ ติดตาม ประเมินตนเอง ริเริ่มและลงมือทำ วางแผน จัดระบบ ดำเนินการ มุ่งเป้าหมาย
4 ให้เด็กน้ำผลไม้แต่ละชนิดชั่งน้ำหนัก โดยครูจดบันทึก รู้น้ำหนักของผบไม้
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน ยั้งคิด ไตร่ตรอง ยืดหยุ่นความคิด จดจ่อใส่ใจ ควบคุมอารมณ์ ติดตาม ประเมินตนเอง ริเริ่มและลงมือทำ วางแผน จัดระบบ ดำเนินการ มุ่งเป้าหมาย
5 ให้เด็กดูน้ำหนักของผลไม้ที่ครูบันทึก แล้วเรียงน้ำหนักจากน้อยไปหามาก การเรียงลำดับ
สร้างเสริม EF ด้าน: จำเพื่อใช้งาน ยั้งคิด ไตร่ตรอง ยืดหยุ่นความคิด จดจ่อใส่ใจ ควบคุมอารมณ์ ติดตาม ประเมินตนเอง ริเริ่มและลงมือทำ วางแผน จัดระบบ ดำเนินการ มุ่งเป้าหมาย

ข้อ 10 สื่อ/อุปกรณ์

สำหรับครู:

ปากกาไวบอร์ด

สำหรับเด็ก:

ผลไม้ ตราชั่ง

ข้อ 11 การจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะสมอง EF

การจัดสภาพแวดล้อมทางกาย:

จัดโต๊ะวางผลไม้และตราชั่ง

การจัดสภาพแวดล้อมทางความคิด:

จัดให้มีผลไม้หลากหลายชนิด และมีขนาดที่แตกต่างกัน มีจำนวนที่เพียงพอ

การจัดสภาพแวดล้อมทางจิตใจ:

ให้เด็กผลัดเปลี่ยนกันในการทำกิจกรรม