EF Guideline
รู้จักเครื่องมือ ล็อกอิน

เครื่องมือสร้างแผนกิจกรรม

เพื่อเสริมสร้างทักษะสมอง EF สำหรับเด็กปฐมวัย

ตามแบบ EF Guideline เครื่องมือวิเคราะห์เพื่อออกแบบ “การจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF” สำหรับครูปฐมวัย

แผนกิจกรรม: น้ำหนักผลไม้

ระดับชั้น/ช่วงวัย: อ 3 เวลา: 20 นาที


หากต้องการเซฟเป็นไฟล์ PDF ให้กดปุ่มแล้วเลือก Save to PDF แทนที่จะเลือกเครื่องพิมพ์


บันทึกหลังการจัดประสบการณ์

บันทึกเมื่อ: 18-03-2022 11:47

กิจกรรม: เสริมประสบการณ์

การจัดประสบการณ์ของครูตามขั้นตอน / กระบวนการที่ออกแบบไว้ เป็นอย่างไร ได้ผลตามเป้าหมายหรือไม่ เพราะเหตุใด:

เด็ก ๆ สนุกได้ลงมือทำกับสื่อของจริง ได้ผลตามที่วางไว้

การจัดประสบการณ์ของครูตามขั้นตอน / กระบวนการ มีอุปสรรคหรือไม่ อย่างไร เพราะเหตุผล:

ไม่มีอุปสรรค

จะดีกว่านี้ถ้า:

มีผลไม้หลายชนิด

คุณครูได้เรียนรู้อะไรบ้างในการจัดประสบการณ์ครั้งนี้:

การให้เด็กได้ลงมือทำเป็นการเรียนรู้ที่ทำให้เกิดความสนใจ ใคร่รู้ เกิดการจดจ่อ

แผนการจัดประสบการณ์ครั้งต่อไปควรเป็นอย่างไร เพื่อให้เด็กๆ ได้ต่อยอดพัฒนาการจากครั้งนี้:

การแปรรูปผลไม้