EF Guideline
รู้จักเครื่องมือ ล็อกอิน

เครื่องมือสร้างแผนกิจกรรม

เพื่อเสริมสร้างทักษะสมอง EF สำหรับเด็กปฐมวัย

ตามแบบ EF Guideline เครื่องมือวิเคราะห์เพื่อออกแบบ “การจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF” สำหรับครูปฐมวัย

แผนกิจกรรม: แม่เหล็ก

ระดับชั้น/ช่วงวัย: 3-4 ปี เวลา: 15 นาที นาที


หากต้องการเซฟเป็นไฟล์ PDF ให้กดปุ่มแล้วเลือก Save to PDF แทนที่จะเลือกเครื่องพิมพ์


บันทึกหลังการจัดประสบการณ์

บันทึกเมื่อ: 18-03-2022 15:25 | แก้ไขล่าสุดเมื่อ: 18-03-2022 15:29

กิจกรรม: - เตรียมแม่เหล็กรูปทรงต่างๆ - นำวัตถุเช่น ตะปู ช้อน เศษเหล็ก - สิ่งของเช่น ถุงเท้า ยางวง ฝาขวดน้ำ ฯลฯ

การจัดประสบการณ์ของครูตามขั้นตอน / กระบวนการที่ออกแบบไว้ เป็นอย่างไร ได้ผลตามเป้าหมายหรือไม่ เพราะเหตุใด:

แผนเหมาะสมและบรรลุตามเป้าหมาย - มีขั้นตอนครบถ้วน - เรียนแบบเล่นเข้าใจง่ายและเด็กชอบ สนุกกับการเรียนรูู้ - เด็กได้รับประสบการณ์ตรงจากสื่อของจริง

การจัดประสบการณ์ของครูตามขั้นตอน / กระบวนการ มีอุปสรรคหรือไม่ อย่างไร เพราะเหตุผล:

เป็นไปตามขั้นตอน - เด็กได้ทั้งความรู้ความเข้าใจและมีความสุข

จะดีกว่านี้ถ้า:

แผนเหมาะสมแล้ว เพราะใช้เวลา 15 นาที กับเด็กวัย 3-4 ขวบ

คุณครูได้เรียนรู้อะไรบ้างในการจัดประสบการณ์ครั้งนี้:

- เพิ่มทักษะประสบการณ์การสอน - การวางแผนอย่างมีขั้นตอนและเป็นระบบ - การประเมินผลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม

แผนการจัดประสบการณ์ครั้งต่อไปควรเป็นอย่างไร เพื่อให้เด็กๆ ได้ต่อยอดพัฒนาการจากครั้งนี้:

- แม่เหล็กมีคุณสมบัติและประโชน์อย่างไรในชวิตประจำวัน - แม่เหล็กประกอบอยู่ในเครื่องใช้ชนิดใดและทำหน้าอะไร - การประดิษฐ์ของเล่นที่ปลอดภัยโดยมีแม่เหล็กเป็นส่วนประกอบ