EF Guideline
รู้จักเครื่องมือ ล็อกอิน

เครื่องมือสร้างแผนกิจกรรม

เพื่อเสริมสร้างทักษะสมอง EF สำหรับเด็กปฐมวัย

ตามแบบ EF Guideline เครื่องมือวิเคราะห์เพื่อออกแบบ “การจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF” สำหรับครูปฐมวัย

แผนกิจกรรม: กิจกรรมสร้างสรรค์

ระดับชั้น/ช่วงวัย: อนุบาล 2 เวลา: 20-30 นาที


หากต้องการเซฟเป็นไฟล์ PDF ให้กดปุ่มแล้วเลือก Save to PDF แทนที่จะเลือกเครื่องพิมพ์


บันทึกหลังการจัดประสบการณ์

บันทึกเมื่อ: 23-03-2022 16:09

กิจกรรม: สร้างสรรค์ การพิมพ์ภาพด้วยวัสดุธรรมชาติ

การจัดประสบการณ์ของครูตามขั้นตอน / กระบวนการที่ออกแบบไว้ เป็นอย่างไร ได้ผลตามเป้าหมายหรือไม่ เพราะเหตุใด:

จากการจัดประสบการณ์ นักเรียนสามารถปฏิบัติได้ คือสามารถพิมพ์ภาพได้และบอกผลงานของตนเองได้ เพราะครูอธิบายพร้อมสาธิตและลงมือทำไปพร้อมกับเด็กๆคอยดูแลช่วยเหลือบ้างเล็กน้อย

การจัดประสบการณ์ของครูตามขั้นตอน / กระบวนการ มีอุปสรรคหรือไม่ อย่างไร เพราะเหตุผล:

อุปสรรค นักเรียนบางคนไม่สารถแยกแยะสีได้ เพราะยังมีความสับสนในเรื่องสีอยู่

จะดีกว่านี้ถ้า:

ครูพาร้องเพลงเรื่องสีก่อนเพื่อเพิ่มความจำให้กับเด็ก เด็กจะจำเป็นเพลงมากกว่าการบอกเล่า

คุณครูได้เรียนรู้อะไรบ้างในการจัดประสบการณ์ครั้งนี้:

ความแตกต่างระหว่างบุคคลและจินตนาการของเด็กแตกต่างกันออกไป

แผนการจัดประสบการณ์ครั้งต่อไปควรเป็นอย่างไร เพื่อให้เด็กๆ ได้ต่อยอดพัฒนาการจากครั้งนี้:

1. มีการผสมสีระหว่าง 2 สี เพื่อให้สังเกตุความแตกต่างและเกิดการคิดวิเคราะห์